logo

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต1

Office of Anti-Corruption in Public Sector Area 1

×

ข่าวสารจาก ป.ป.ท.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวภารกิจ

ข่าวคณะกรรมการ

สื่อความรู้ของสำนักงาน ป.ป.ท.

รับชมทั้งหมด

ข้อมูลบริการและภารกิจ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต1

22, 25 ถนน นเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000

หมายเลขโทรศัพท์ 035-323365-9

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

0 0 0 0 0 0 0

สำนักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง