กระดานถาม-ตอบ
กระดานถามตอบ

กระดานถามตอบที่ 1

เรื่อง : ป.ป.ท. และ ศอตช.

รายละเอียด : ป.ป.ท. และ ศอตช. คือหน่วยงานเดียวกันหรือไม่ บทบาทอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง
วันที่สร้าง : 14 มิ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : “ศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ” หรือเรียกโดยย่อว่า “ศอตช.” ถูกจัดตั้งขึ้นภายในสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ทําหน้าที่เป็นองค์กรอํานวยการระดับชาติในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนและรวดเร็ว รวมทั้งเป็นกลไกในการตรวจสอบและกลั่นกรอง รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบของส่วนราชการกรณีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการอํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานที่เป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ ศอตช.กระดานถามตอบที่ 2

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ขอให้เปิดระบบให้ข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมได้ด้วย เนื่องจากในระบบการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมไม่มีช่องให้เลือกข้อมูลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้
วันที่สร้าง : 9 มิ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ให้เลือกข้อมูลหน่วยงาน เป็นกระทรวงมหาดไทย แล้วเลือกหน่วยงาน เป็น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อมาให้เลือกจังหวัดที่ตั้งของ หน่วยงานผู้สมัครครับ ซึ่งระบบจะไม่ได้เขียนว่า เป็น อบจ. หรือ อบต. ไหน เพียงแต่จะเก็บข้อมูลแค่ชื่อกระทรวง กรม และจังหวัดที่ผู้สมัครทำงานอยู่ครับกระดานถามตอบที่ 3

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ขอให้เปิดระบบให้ข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมได้ด้วย
วันที่สร้าง : 9 มิ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต" ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670 ต่อ 1406-1407 ครับกระดานถามตอบที่ 4

เรื่อง : สำนักงาน ป.ป.ท.มีกี่สำนักกอง

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 1 มิ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : 22 สำนัก/กอง 3 หน่วยงานขึ้นตรงกระดานถามตอบที่ 5

เรื่อง : อายุหน่วยงาน

รายละเอียด : สำนักงาน ป.ป.ท. ก่อตั้งมาแล้วกี่ปี
วันที่สร้าง : 1 มิ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : 14 ปีกระดานถามตอบที่ 6

เรื่อง : ช่องทางการติดต่อ ป.ป.ท. ทำไงได้บ้างคะ

รายละเอียด : รบกวนขอช่องทางการติดต่อ
วันที่สร้าง : 26 พ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : สายด่วน ป.ป.ท. 1206 ครับกระดานถามตอบที่ 7

เรื่อง : สำนักงาน ป.ป.ท. เกี่ยวกับอะไร

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 17 พ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ความเป็นมา 1. ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลมีภารกิจโดยตรงในการป้องกันปราบปรามการทุจริตของบุคลากรในภาคราชการ แต่รัฐบาลกลับขาดเครื่องมือโดยตรงที่จะแก้ไขปัญหานี้ แม้ ป.ป.ช. จะมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับและสามารถดำเนินการได้ดีในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากภารกิจหน้าที่ดังกล่าวทำให้ ป.ป.ช. มีเรื่องในความรับผิดชอบจำนวนมากเกินกำลังและขนาดขององค์กร ทั้งยังเป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลมิได้รับผิดชอบ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2544 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2545 และวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ให้มีการจัดตั้งองค์การฝ่ายบริหารเพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 กระทรวงยุติธรรมก็ได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 2. โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 250 (3) ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่เฉพาะไต่สวนและวินิจฉัยการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง หรือข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการในระดับต่ำกว่าที่ร่วมกระทำความผิดกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว หรือกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือที่กระทำความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดำเนินการด้วย จึงส่งผลให้การกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าผู้อำนวยการกองไม่อยู่ในอำนาจของ ป.ป.ช. และยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ กระทรวงยุติธรรมจึงได้ปรับปรุงร่างกฎหมายที่ได้เสนอตามข้อ 1.1 ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และคณะรัฐมนตรีก็ได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบเป็นกฎหมาย 3. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 21 ก ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 อันเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดโครงสร้างองค์กรฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อไปกระดานถามตอบที่ 8

เรื่อง : สำนักงาน ป.ป.ท. เกี่ยวกับอะไร

รายละเอียด : ภารกิจสำนักงาน
วันที่สร้าง : 17 ม.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ภารกิจสำนักงาน ป.ป.ท. ประกอบด้วย 3 ภารกิจหลัก 1. ด้านการปราบปราม 2. ด้านการป้องกัน 3. ด้านการป้องปราม