กระดานถาม-ตอบ
กระดานถามตอบ

กระดานถามตอบที่ 1

เรื่อง : ผู้บริหารไม่มีความยุติธรรม

รายละเอียด : ถ้าผู้บริหารนินทาหรือกล่าวถึงบุคคลที่สาม ถ้ามีการบันทึกเสียงไว้สามารถเอามาร้องทุกข์กล่าวโทษได้หรือไม่
วันที่สร้าง : 7 มิ.ย. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ลำดับแรก หน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีข้อปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเกี่ยวกับบุคลากรในสังกัด ยกตัวอย่างเช่น สำนักงาน ป.ป.ท. มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่ควบคุมความประพฤติด้านวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัด เช่น มาตรา 83 (7) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดว่า ข้าราชการต้องไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ ดังนั้น หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะมีกฎหมายที่ออกมาควบคุมความประพฤติของบุคลาการซึ่งอาจแตกต่างกันในส่วนของข้อปฏิบัติและข้อห้าม ขึ้นอยู่กับบริบทและภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ ถึงอย่างไร สำหรับผู้ร้องเรียนหรือผู้กล่าวหา ไม่จำเป็นต้องระบุมาตราหรือบทบัญญัติมาในหนังสือร้องเรียนด้วย ลำดับที่สอง เมื่อมีกรณีสงสัยหรือกล่าวหาว่าบุคลากรในหน่วยงานคนใดกระทำผิดวินัย จะต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผู้ถูกร้องเป็นใคร และส่วนที่ 2 เนื้อหาที่ร้องเรียนทำให้เข้าใจได้หรือไม่ว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยเป็นอย่างไร (ทำอะไร ทำเมื่อไหร่ ทำที่ไหน ทำอย่างไร) สำหรับในส่วนของพยานหลักฐานต่างๆ ที่จะแนบประกอบข้อร้องเรียนนั้น หากเป็นกรณีร้องเรียนข้าราชการพลเรือนในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ไม่ได้บังคับให้ต้องแนบหลักฐานมาในคราวเดียวกัน และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานที่จะขอให้ส่งเพิ่มเติมได้ในภายหลังกระดานถามตอบที่ 2

เรื่อง : ความไม่ยุติธรรมของผู้บริหารและความโปร่งใสในการบริหาร

รายละเอียด : การที่ผู้บริหารดำเนินการจัดการโดยใช้สมาคมครูและผู้ปกครองเป็นผู้ดำเนินการแต่คนที่ดำเนินการจริงๆคือตัวผ.อ.และรองฝ่ายงบประมาณเรื่องดำเนินการคือการจัดทำพระและรูปหล่อเสด็จพ่อ ร.5 โดยไม่แจ้งผลการดำเนินการและปกป้องครูที่รับผิดชอบเรื่องการเก็บเงินค่ารถโรงเรียนที่ดำเนินการโดยสมาคมแต่เงินโอนเข้าบัญชีครูอยากทราบว่าในกรณีอย่างนี้สมารถร้องเรียนได้มั้ยครับ
วันที่สร้าง : 7 มิ.ย. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ลำดับแรก ต้องพิจารณาก่อนว่า มีข้อปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเกี่ยวกับบุคลากรในสังกัดไว้อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น สำนักงาน ป.ป.ท. มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่ควบคุมความประพฤติด้านวินัย และในมาตรา 83 (3) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดว่า ข้าราชการต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้น หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะมีกฎหมายที่ออกมาควบคุมความประพฤติของบุคลาการซึ่งอาจแตกต่างกันในส่วนของข้อปฏิบัติและข้อห้าม ขึ้นอยู่กับบริบทและภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ ถึงอย่างไร สำหรับผู้ร้องเรียนหรือผู้กล่าวหา ไม่จำเป็นต้องระบุมาตราหรือบทบัญญัติมาในหนังสือร้องเรียนด้วย ลำดับที่สอง เมื่อมีกรณีสงสัยหรือกล่าวหาว่าบุคลากรในหน่วยงานคนใดกระทำผิดวินัย จะต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผู้ถูกร้องเป็นใคร และส่วนที่ 2 เนื้อหาที่ร้องเรียนทำให้เข้าใจได้หรือไม่ว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยเป็นอย่างไร (ทำอะไร ทำเมื่อไหร่ ทำที่ไหน ทำอย่างไร) สำหรับในส่วนของพยานหลักฐานต่างๆ ที่จะแนบประกอบข้อร้องเรียนนั้น หากเป็นกรณีร้องเรียนข้าราชการพลเรือนในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ไม่ได้บังคับให้ต้องแนบหลักฐานมาในคราวเดียวกัน และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานที่จะขอให้ส่งเพิ่มเติมได้ในภายหลังกระดานถามตอบที่ 3

เรื่อง : การทำผลงานเลื่อนระดับในสายงานวิชาการ

รายละเอียด : 1. การทำผลงานเลื่อนระดับในเวลาราชการกระทำได้หรือไม่.....โดยมีข้อสงสัยในประเด็นย่อย ดังนี้ 1.1 ทำผลงานเลื่อนระดับในเวลาราชการโดยใช้ช่วงเวลาว่างจากการที่ประปฏิบัติงานประจำแล้วเสร็จ 1.2 ทำผลงานเลื่อนระดับในเวลาราชการและบุคคลยืนยันว่าไม่กระทบต่องานราชการ 1.3 ทำผลงานเลื่อนระดับนอกเวลาราชการ(หลัง16.30น.)) 2.การใช้กระดาษของหลวงปริ๊นทำผลงานราชการกระทำได้หรือไม่.....โดยมีข้อสงสัยในประเด็นย่อย ดังนี้ 2.1 ปริ๊นผลงานโดยไม่นำกระดาษมาใช้คืน 2.2 ปริ๊นผลงานแล้วนำกระดาษมาใช้คืนเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าที่ใช้ไป มาใช้คืน
วันที่สร้าง : 22 พ.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : 1. ลำดับแรกต้องพิจารณาก่อนว่า การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น มีขั้นตอนและกระบวนงานที่จะต้องพิจารณาว่ากระบวนการใดเป็นภารกิจของหน่วยงานที่ต้องดำเนินการและกระบวนการใดเป็นภารกิจของผู้รับการประเมินที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ซึ่งหากเป็นเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและแต่งตั้งตามอำนาจหน้าที่แล้ว งานส่วนนี้ เป็นภารกิจหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเป็นงานของราชการ การจัดการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเบี้ยประชุม หรือกระดาษที่ใช้ ถูกเบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงาน เป็นต้น แต่สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์ขอรับการประเมินจะต้องดำเนินการจัดทำผลงานเพื่อประกอบการแต่งตั้งดังกล่าวนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของข้าราชการเฉพาะราย และเป็นเรื่องส่วนบุคคล โดยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของข้าราชการแต่ละรายที่จะขอรับการประเมินหรือไม่ก็ได้ ในเรื่องนี้จึงไม่เกี่ยวกับงานของราชการแต่อย่างใด 2. เมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลและไม่เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน จึงต้องพิจารณาต่อไปว่า หน่วยงานแต่ละหน่วยได้กำหนดหรือมีกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือเวียน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้กระดาษซึ่งโดยปกติจะต้องนำไปใช้ในภารกิจของสำนักงานหรือไม่ สำหรับสำนักงาน ป.ป.ท. ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ท. แม้จะยังไม่มีกฎ ระเบียบในเรื่องดังกล่าว แต่หัวหน้า ศปท.สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือให้ข้าราชการในสังกัดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท. (ปรากฎตามหนังสือ ศปท.ที่ ปป 0025/ว 90 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และแนวทางการปฏิบัติตนตามข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ) ในหัวข้อ 2.4 เรื่อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว (6) ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือกระทำการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งหมายรวมถึงการใช้ทรัพยากรของสำนักงานไปเพื่องานส่วนตัวด้วย ย่อมจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม 3. ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวจะเป็นความผิดถึงขั้นวินัยหรือไม่ หากเปรียบเทียบกับการนำรถราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัวแล้ว ในกรณีนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีว่า พฤติการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณของหน่วยงานมากน้อยเพียงใดกระดานถามตอบที่ 4

เรื่อง : เรื่อง : ทำแบบทดสอบวัดความเข้าใจหลังเรียน

รายละเอียด : แบบทดสอบวัดความเข้าใจหลังเรียน เป็นแบบทดสอบวัดผลที่ตั้งเกณฑ์การวัดผลไว้สูงมาก สูงกว่าแบบทดสอบวัดผลความเข้าใจหลังเรียนของสำนักงาน ก.พ.ที่ตั้งเกณฑ์คะแนนไว้ 60 เท่านั้น พยายามทำแบบทดสอบจนครบ 25 ครั้ง ได้คะแนนสูงสุด 75 เป็นการทำแบบทดสอบที่ไม่เคยพบมาก่อนและยากมาก
วันที่สร้าง : 30 เม.ย. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำปรึกษา/แนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 5

เรื่อง : ทำแบบทดสอบวัดความเข้าใจหลังเรียนหลักสูตรเสริมสร้างธรรมภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : สวัสดีค่ะ เนื่องจากได้ทำแบบทดสอบผ่านเรียบร้อยแล้ว และได้ทำไปหลายรอบมาก แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน ทั้งนี้ได้แคบหน้าจอและถ่ายวิดีโอคลิปไว้เรียบร้อยแล้ว แบบนี้ต้องแจ้งได้ที่ไหนคะ
วันที่สร้าง : 3 เม.ย. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 6

เรื่อง : ปวดหัว

รายละเอียด : ข้อสอบยาก เดาสุ่มก็แล้ว ตั้งใจอ่านก็แล้ว ข้อสอบเล่นสุ่มใหม่ทุกครั้งได้ข้อสอบใหม่ทุกครั้ง ไม่รู้มีกี่ข้อในคลัง ทำไงจะผ่านละที่นี้
วันที่สร้าง : 31 มี.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำปรึกษาได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 7

เรื่อง : แบบทดสอบวัดความรู้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

รายละเอียด : ยากมากก ทำหลายรอบแล้วจะร้องไห้ ไม่ผ่านสักที ทำไงได้บ้างค่าา ....
วันที่สร้าง : 28 มี.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำปรึกษาได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 8

เรื่อง : หลักธรรมาบิบาลที่ถูกบัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วยหลักเกณ์และวิธีการบริหารหิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีกี่องค์ประกอบ

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 21 มี.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ด้วยคำถามข้างต้นมีประเด็นข้อคำถามคล้ายคลึงหรือเหมือนกันกับคำถามในแบบทดสอบหลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของคำเฉลยของข้อสอบดังกล่าว รบกวนท่านเสนอแนะหรือสอบถามประเด็นสงสัยได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 9

เรื่อง :

รายละเอียด : ทำข้อสอบ ได้ 90 แต่ไม่ บันทึก งง
วันที่สร้าง : 19 มี.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 10

เรื่อง : ภาครัฐมีแนวคิดต้องการจำกัดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เช่น การมีเกณฑ์มาตรฐานและกำหนดขั้นตอนในการเปรียบเทียบปรับความผิดจราจรที่ชัดเจน หากผิดในข้อหาใดในครั้งแรกจะมีมาตรฐานค่าปรับและหากผิดครั้งต่อไป จะมีค่าปรับที่เพิ่มขึ้นในจำนวนที่แน่นอน ไม่ปล่อยให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และผู้กระทำผิดสามารถชำระค่าปรับทางออนไลน์ได้ เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบการให้บริการอัตโนมัติ (Service Automation) กรอบคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าว มาจากมุมมองของปัญหาการคอร์รัปชันในมิติใด

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 9 มี.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ด้วยคำถามข้างต้นมีประเด็นข้อคำถามคล้ายคลึงหรือเหมือนกันกับคำถามในแบบทดสอบหลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของคำเฉลยของข้อสอบดังกล่าว รบกวนท่านเสนอแนะหรือสอบถามประเด็นสงสัยได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 11

เรื่อง : หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้าน

รายละเอียด : เนื่องจากแบบประเมินความพึงพอใจ ของหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้าน ต้องทำก่อน post test เสนอแนะว่าควรจะอยู่หลังแบบทดสอบ post test นะครับ เพราะหากมีข้อเสนอแนะหลักจากทำ Post test ก็จะแสดงความคิดเห็นได้ และสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขได้ในโอกาสต่อไปครับ
วันที่สร้าง : 9 มี.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถเสนอแนะได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 12

เรื่อง : แก้ไขข้อมูลยังไงคะ

รายละเอียด : คือพิมพ์ชื่อสังกัดผิดแล้วต้องการแก้ จะแก้อย่างไรคะ
วันที่สร้าง : 6 มี.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 13

เรื่อง : การสอบหลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต

รายละเอียด : สอบหลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต 6 ครั้งไม่ผ่านเลยค่ะ คะแนนมากสุดได้ 75 ข้อสอบยากเกินไป อีก 2 หลักสูตรสอบ 1 ครั้งผ่านเลยค่ะ
วันที่สร้าง : 6 มี.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำแนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 14

เรื่อง : การทำข้อสอบ

รายละเอียด : ควรจะพิจารณาเรื่องข้อสอบใหม่ค่ะ ยากมากๆ ก.พ. TDGA ยังไม่ยากขนาดนี้เลย ทำให้ไม่อยากอบรมครั้งต่อไปเลยค่ะ
วันที่สร้าง : 3 มี.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำแนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 15

เรื่อง : การสอบหลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต

รายละเอียด : สอบหลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต 6 ครั้งไม่ผ่านเลยค่ะ คะแนนมากสุดได้ 75 ข้อสอบยากเกินไป อีก 2 หลักสูตรสอบ 1 ครั้งผ่านเลยค่ะ
วันที่สร้าง : 28 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำแนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 16

เรื่อง : หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต ข้อสอบยากมาก

รายละเอียด : หลักสูตรนี้ข้อสอบยากมาก ถ้าอบรมแล้วไม่ผ่านจะไม่ไ้ใบประกาศ ทำให้เสียเวลาและเสียความรู้สึกเปล่าๆคะ
วันที่สร้าง : 17 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำแนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 17

เรื่อง : คะแนน po st test ไม่อัพเดตครั้งหลังสุด

รายละเอียด : สอบครั้งที่ 2 ได้ 55 ครั้งที่ 5 ผ่าน 85 แต่ในหน้าหลักสูตร ค้างที่ 55 ไม่ผ่าน
วันที่สร้าง : 11 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 18

เรื่อง : คะแนน po st test ไม่อัพเดตครั้งหลังสุด

รายละเอียด : สอบครั้งที่ 2 ได้ 55 ครั้งที่ 5 ผ่าน 85 แต่ในหน้าหลักสูตร ค้างที่ 55 ไม่ผ่าน
วันที่สร้าง : 11 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 19

เรื่อง : ค่าคะแนน post test ไม่อัพผล

รายละเอียด : สอบครั้งที่ 2 ได้ 55
วันที่สร้าง : 11 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 20

เรื่อง : ผลประเมิน post test ผ่าน 85 แต่ระบบไม่ผ่าน

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 11 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 21

เรื่อง : ผลสอบ post test ไม่อัพผลครั้งล่าสุด หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สอบผ่าน 85 แต่ทำไมกลับมาหน้าหลักสูตร ยังขึ้นไม่ผ่านประเมิน ขึ่น 55 (ซึ่งเป็นผลสอบครั้งที่ 2)

รายละเอียด : สอบครั้งที่ 2 ได้ 55
วันที่สร้าง : 11 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 22

เรื่อง : ข้อสอบออนไลน์

รายละเอียด : ทำข้อสอบเกินกำหนดแล้ว เข้าอบรมใหม่ได้ไหมคะ
วันที่สร้าง : 10 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำแนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 23

เรื่อง : ข้อสอบออนไลน์

รายละเอียด : ข้อสอบยากมากเลยค่ะ เลยทำให้ไม่อยากทำข้อสอบค่ะ จุดประสงค์ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตน่าจะเน้นพื้นฐานของผู้ปฏิบัตินะค่ะ ไม่น่าจะทำให้ยากขนาดนี้
วันที่สร้าง : 10 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำแนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 24

เรื่อง : ได้อบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต

รายละเอียด : ได้สอบแล้วไปแล้ว 25 ครั้ง สอบไม่ผ่าน ทำยังไงต่อครับ
วันที่สร้าง : 10 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำแนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 25

เรื่อง : ข้อสอบยากมาก

รายละเอียด : ควรลดเกณฑ์การผ่านแบบทดสอบร้อยละ 60 มิฉะนั้นท้อไม่อยากอบรมแล้ว
วันที่สร้าง : 7 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำแนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 26

เรื่อง : ข้อสอบยากมาก ทำไปหลายครั้งไม่ผ่าน จุดประสงค์ต้องการให้ผู้อบรมเข้าใจหรือเข้าถึงยากค่ะ

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 23 ม.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำแนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 27

เรื่อง : ทำข้อสอบ e learning มาหลายรอบ เหลือไม่กี่ครั้ง หากไม่ผ่าน ลงทะเบียนสอบใหม่ หรือ ทำอย่างไรค่ะ..ขอคำแนะนำค่ะ

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 20 ม.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำแนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 28

เรื่อง : ขอสอบถามใบเกียรติบัตร

รายละเอียด : รบกวนขอเบอร์โทรจิดต่อ กรณีขอแก้ไขชื่อ ในใบเกียรติบัตรที่ผ่านอบรมแล้วคะ
วันที่สร้าง : 5 ม.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ติดต่อได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับ หรือติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 29

เรื่อง : ข้อสอบ e learning

รายละเอียด : ข้อคิดเห็นควรจะปรับปรุงผ่านแค่ร้อยละ 60 ก็พอ ครับ
วันที่สร้าง : 4 ม.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถแสดงข้อคิดเห็น ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 30

เรื่อง : ทำข้อสอบครบ 25 ครั้งไม่ผ่าน

รายละเอียด : ต้องทำอย่างไรครับ สมารถขอเพิ่มจำนวนครั้งในการทำได้ไหม
วันที่สร้าง : 29 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 31

เรื่อง : ขอสอบยาก

รายละเอียด : ข้อสอบยากนะ มีแต่วิเคราะห์ ส่วนผู้บรรยายไม่ได้ชวนวิเคราะห์เลย ทำข้อสอบมา 12 รอบแแล้วยังไม่ผ่านอะ
วันที่สร้าง : 26 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 32

เรื่อง : การจัดอบรม

รายละเอียด : สอบถามรายละเอียดการจัดอบรมหลักสูตรของปปท ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 1.วิทยากรที่บรรยายตามเนื้อหา สอดคล้องกับการทำข้อสอบหรือไม่ 2.เมื่อดำเนินการทำข้อสอบพบว่า เนื้อหาที่บรรยายครบถ้วนหรือไม่ เนื่องจากทำข้อสอบถามจำนวนหลายครั้งพบว่า คำถามอาจจะไม่ตรงกับที่วิทยากรบรรยาย 3.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถติดต่อประสานซักถามข้อสงสัยอย่างไร
วันที่สร้าง : 24 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 33

เรื่อง : ระบบการร้องเรียนการทุจริต ของ ศอตช

รายละเอียด : กระบวนการร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของ ศอตช มีกระบวนการอย่างไรบ้าง
วันที่สร้าง : 20 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 34

เรื่อง : .มาตราการของรัฐในการแก้ไขปัญหาการทุจริตหลายมาตรการเน้นการควบคุมและกำกับจากหน่วยงานส่วนกลางหรือจากฝ่ายบริหาร โดยเห็นว่าผู้ปฏิบัติเป็นผู้สัมผัสกับผู้รับบริการ มีโอกาสที่จะทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ เป็นแนวคิดแก้ปัญหาคอรับชั่นมิติใด (a.มิติของปัญหาการพัฒนาการ b.ระหว่างตัวการและตัวแทน c.การมีส่วนร่วมของสังคม d.การควบคุมของรัฐ)

รายละเอียด : .มาตราการของรัฐในการแก้ไขปัญหาการทุจริตหลายมาตรการเน้นการควบคุมและกำกับจากหน่วยงานส่วนกลางหรือจากฝ่ายบริหาร โดยเห็นว่าผู้ปฏิบัติเป็นผู้สัมผัสกับผู้รับบริการ มีโอกาสที่จะทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ เป็นแนวคิดแก้ปัญหาคอรับชั่นมิติใด (a.มิติของปัญหาการพัฒนาการ b.ระหว่างตัวการและตัวแทน c.การมีส่วนร่วมของสังคม d.การควบคุมของรัฐ)
วันที่สร้าง : 14 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 35

เรื่อง : หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ราย

รายละเอียด : ทำข้อสอบผ่านแล้ว แต่ระบบไม่บันทึกข้อมูลให้ แคปหน้าจอไว้แล้วค่ะ ทำยังไงค่ะ
วันที่สร้าง : 13 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 36

เรื่อง : เราปริ้นp Pre test และ Post test มาดูได้ไหมค่ะ

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 13 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 37

เรื่อง : หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ทำข้อสอบผ่านแล้ว แต่ระบบไม่บันทึกข้อมูลให้ สอบอีกหลายครั้งก็ไม่บันทึกข้อมูลให้
วันที่สร้าง : 12 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 38

เรื่อง :

รายละเอียด : หลักธรรมาภิบาลที่ถูกบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีกี่องค์ประกอบ
วันที่สร้าง : 9 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า ครับกระดานถามตอบที่ 39

เรื่อง : ทำไม ดัชนี วัดความโปร่งใส ขององค์กร IT cpi กับ US. News จัดไทยอันดับ 4 เอเชีย อันดับที่ 35 ของโลก ! ประเทศที่คอรับชั่นน้อยในโลก 2022 2 สถาบัน จัดระดับคอรชั่นเหมือนกัน แต่ผลต่างกันฟ้ากับเหว

รายละเอียด : !https:www.usnews.comnewsbest-countriesrankingsleast-corrupt?continents=asia&fbclid=IwAR1lwl0FSkiyEOIfCiqxEcOUDr8RWMb5U7T-oI0to3PADWhpcg3X4P14t3Y ประเทศที่คอรับชั่นน้อยในโลก 2022 กับ https:www.transparency.orgencpi2021 CPI ปปท คุณควรดูว่า องค์กร IT วัดได้มีมาตราฐาน และอคติ หรือไม่ครับ ไม่งั่น 10 ชาติเราก็แก้ค่า CPI แบบหลงทางทำไป คอรับชั่นของ CPI ก็ไม่ดีขึ้น
วันที่สร้าง : 8 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : องค์กรสากลที่ทำหน้าที่วัดการทุจริตของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือ องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) โดยมี ดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ (Corruption Perceptions Index : CPI) เป็นเครื่องมือที่ดำเนินการประเมินความโปร่งใส การทุจริตคอร์รัปชันของประเทศต่าง ๆ โดยมีการเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีแหล่งข้อมูลในการประเมินแตกต่างกัน สำหรับประเทศไทยได้รับการประเมินจาก 9 แหล่งข้อมูลกระดานถามตอบที่ 40

เรื่อง : ทำไม ดัชนี วัดความโปร่งใส ขององค์กร IT cpi กับ US. News จัดไทยอันดับ 4 เอเชีย อันดับที่ 35 ของโลก ! ประเทศที่คอรับชั่นน้อยในโลก 2022 2 สถาบัน จัดระดับคอรชั่นเหมือนกัน แต่ผลต่างกันฟ้ากับเหว

รายละเอียด : มานะ นิมิตรมงคล US.News จัดไทยอันดับ 4 เอเชีย อันดับที่ 35 ของโลก !https:www.usnews.comnewsbest-countriesrankingsleast-corrupt?continents=asia&fbclid=IwAR1lwl0FSkiyEOIfCiqxEcOUDr8RWMb5U7T-oI0to3PADWhpcg3X4P14t3Y ประเทศที่คอรับชั่นน้อยในโลก 2022 ครับอาจารย์ ข้อมูลจากสัมภาษณ์นักธุรกิจ ต่างจากที่เรารับรู้ในค่า CPI ราวฟ้ากับเหว ครับ ผมสงสัยทำไมต่างกันขนาดนี้ ปปช ควรสนใจน่ะครับว่าทำไม
วันที่สร้าง : 8 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : องค์กรสากลที่ทำหน้าที่วัดการทุจริตของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือ องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) โดยมี ดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ (Corruption Perceptions Index : CPI) เป็นเครื่องมือที่ดำเนินการประเมินความโปร่งใส การทุจริตคอร์รัปชันของประเทศต่าง ๆ โดยมีการเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีแหล่งข้อมูลในการประเมินแตกต่างกัน สำหรับประเทศไทยได้รับการประเมินจาก 9 แหล่งข้อมูลกระดานถามตอบที่ 41

เรื่อง : ข้อสอบอยากเกิน

รายละเอียด : ทำข้อสอบไม่ไหว 5 ครั้งเเล้ว ยังไม่ผ่าน ขนาดโหลดเอกสารออกมาดูด้วยก็ไม่ผ่าน
วันที่สร้าง : 8 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 42

เรื่อง : ข้อสอบยากมาก ๆ กว่าจะผ่าน น้ำตาจะไหล

รายละเอียด : อะไรจะยากขนาดนี้ 80 คือต้องทำผิดได้แค่ 4 ข้อ ทำจนท้ออ่ะ ทำจนหัวร้อน
วันที่สร้าง : 7 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 43

เรื่อง : ขอบคุณเจ้าหน้าที่

รายละเอียด : จ้าที่่ดูแลระบบ รับเรื่องแล้ว แก้ไขให้รวดเร็ว ขอบคุณมากคับ
วันที่สร้าง : 29 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ด้วยความยินดีครับกระดานถามตอบที่ 44

เรื่อง : ในหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ทดสอบผ่าน80แล้วระบบค้างต้อง ทำการทดสอบใหม่ แก้ไขยังไงคับ
วันที่สร้าง : 25 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 45

เรื่อง : ระบบ e-learning

รายละเอียด : หากต้องการแก้ไขข้อมูลชื่อผู้ทะเบียน สามารถแก้ไขได้อย่างไรคะ
วันที่สร้าง : 22 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 46

เรื่อง : ขอคำตอบของคำถาม ในหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : 4.การตระหนักถึงสารสนเทศของภาครัฐ (GA) เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสารสนเทศของภาครัฐได้ เป็นการสร้างการตรวจสอบจากภาคประชาชน เพื่อลดปัญหาการทุจริต โดยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสร้างช่องทางออนไลน์ในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ เป็นความโปร่งใสมิติใด (a.มุมมองล่าง b.มุมมองบน c.คู่ขนาน d.แนวนอน)
วันที่สร้าง : 21 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 47

เรื่อง : ขอคำตอบของคำถาม ในหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : 3.แนวคิดในการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (Technological Innovation) โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบหรือติดตามการทำงาน เป็นการสร้างความโปร่งใสมิติใด (a.มุมมองล่าง b.มุมมองบน c.คู่ขนาน d.แนวนอน)
วันที่สร้าง : 21 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 48

เรื่อง : ขอคำตอบของคำถาม ในหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : 2.มาตราการของรัฐในการแก้ไขปัญหาการทุจริตหลายมาตรการเน้นการควบคุมและกำกับจากหน่วยงานส่วนกลางหรือจากฝ่ายบริหาร โดยเห็นว่าผู้ปฏิบัติเป็นผู้สัมผัสกับผู้รับบริการ มีโอกาสที่จะทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ เป็นแนวคิดแก้ปัญหาคอรับชั่นมิติใด (a.มิติของปัญหาการพัฒนาการ b.ระหว่างตัวการและตัวแทน c.การมีส่วนร่วมของสังคม d.การควบคุมของรัฐ)
วันที่สร้าง : 21 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 49

เรื่อง : ขอคำตอบของคำถาม ในหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : 1.ภาครัฐมีแนวคิดต้องการจำกัดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ฯ เช่น มีมาตรการค่าปรับที่แน่นอน และผู้กระทำผิดสามารถชำระออนไลน์ได้เป็นการใช้ ICT และ Service Automatic เป็นความโปร่งใสในมิติใด (a.มุมมองล่าง b.มุมมองบน c.คู่ขน่าน d.แนวนอน)
วันที่สร้าง : 21 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 50

เรื่อง : ระบบ e-learning มีปัญหาบ่อย เข้าเรียนหลักสูตรไม่ได้ค่ะทั้งสองหลักสูตร วีดีโอไม่ดาวน์โหลด

รายละเอียด : เรียนได้ 75 แล้วจะเรียนหัวข้อต่อไป วีดีโอไม่ดาวน์โหลด ไม่สามารถเรียนต่อได้ค่ะ ทั้งสองหลักสูตร
วันที่สร้าง : 19 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 51

เรื่อง : ระบบ e-learning มีปัญหาบ่อย เข้าเรียนหลักสูตรไม่ได้ค่ะทั้งสองหลักสูตร วีดีโอไม่ดาวน์โหลด

รายละเอียด : เรียนได้ 75 แล้วจะเรียนหัวข้อต่อไป วีดีโอไม่ดาวน์โหลด ไม่สามารถเรียนต่อได้ค่ะ ทั้งสองหลักสูตร
วันที่สร้าง : 19 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 52

เรื่อง : วีดีโอการเรียนไม่ดาวน์โหลดค่ะ

รายละเอียด : เรียนได้ 75 แล้วจะเรียนหัวข้อต่อไป วีดีโอไม่ดาวน์โหลด ไม่สามารถเรียนต่อได้ค่ะ
วันที่สร้าง : 19 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 53

เรื่อง : ขอให้แก้ไขข้อคำถามที่อยู่นอกเหนือเอกสารการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ข้อสอบยากมาก และ ช่วง 5 ข้อสุดท้าย หาในเอกสารบรรยาย หรือเอกสารประกอบไม่ได้เลย
วันที่สร้าง : 16 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 54

เรื่อง : การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : แบบสดทอบกรณีความโปร่งใสมุมมองบน ความโปร่งใสมุมมองล่าง มิติปัญหาพัฒนาการ มิติปัญหาตัวการตัวแทน มิติปัญหาการมีส่วนร่วมของสังคม ออกไม่ตรงกับเนื้อหาที่อบรม ผู้ที่เป็นวิทยากรอบรมพูดไม่ตรงประเด็นมี่ออกในแบบทดสอบสักข้อเลย แล้วในแบบทดสอบออกสอบเรื่องที่กล่าวมาโดยประมาณ 5 ข้อ ต้องทดสอบผ่าน 16 ข้อ จาก 20 ข้อ ผิดได้ 4 ข้อ เนื้อหาที่ออกสอบไม่มีในการอบรมแล้ว 5 ข้อ สอบให้ตายยังไงก็ไม่ผ่าน
วันที่สร้าง : 16 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 55

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ขอเพิ่มการทดสอบ Post test
วันที่สร้าง : 9 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 56

เรื่อง : เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ข้อสอบยากมาก และ ช่วง 5 ข้อสุดท้าย หาในเอกสารบรรยาย หรือเอกสารประกอบไม่ได้เลย
วันที่สร้าง : 8 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 57

เรื่อง : หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : คำตอบ คลุมเครือมาก สอบ100รอบก็ไม่ผ่าน ถ้าจะออกแบบนี้
วันที่สร้าง : 7 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 58

เรื่อง : ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด : จากการลงทะเบียนเรียนออนไลน์หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต พิมพ์นามสกุลผิดค่ะ จึงขอรบกวนแก้ไขข้อมุลให้ถุกต้องในส่วนการออกเกียรติบัตรค่ะ
วันที่สร้าง : 5 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 59

เรื่อง : การจำกัดผู้เข้าฝึกอบรม

รายละเอียด : ผู้เข้าฝึกอบรมจำกัดผู้เข้าฝึกอบรมว่าเป็น ข้าราชการเท่านั้นหรือไม่ ลูกจ้างสามารถเข้าอบรมได้หรือไม่
วันที่สร้าง : 27 ต.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนขอข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อจะได้นำไปสู่การตอบข้อซักถามที่ถูกต้องด้วยครับกระดานถามตอบที่ 60

เรื่อง : การโอนงชประมาณหมวดงบกลางเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการมาตั้งใหม่

รายละเอียด : ด้วยวันที่ 30 ก.ย.65 ผู้บริหารได้ยื่นเสนอต่อสภาขอมติในการเห็นชอบโอนงบเบ้ยงยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการที่มียอดเงินคงเหลือเพื่อสร้างถนนโดยขอมติสภาในการกันเงินด้วย้หตุผลโอนมาตั้งใหม่ยังหาคู่สัญญามิได้ในทางปฏิบัติเบี้ยยังชีพดังกล่าวสามารถโอนมาตั้งใหม่ในหมวดดังกล่าวได้หรือไม่
วันที่สร้าง : 1 ต.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือติดต่อสอบถาม ขอคำแนะนำ/ปรึกษาได้ที่สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ท. 1206 ครับกระดานถามตอบที่ 61

เรื่อง : สอบถามการแจ้งเบาะแส

รายละเอียด : (เมื่อกี้พิมพ์ไม่เสร็จ) ผมอยากทราบว่า ถ้าผมต้องการให้ PACC ตรวจสอบสัมปทานการเดินรถประจำทางของกรมขนส่งทางบก จะสามารถทำได้มั้ยครับ เพราะในปัจจุบันบริษัทไทยสมายด์ เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานการเดินรถเป็นจำนวนมาก เสมือนเป็นการผูกขาดไม่ให้ผู้โดยสารมีสิทธิเลือก บางเส้นทางก็โอนจากขสมก.มาให้บริษัทไทยสมาย และบริษัทนี้ได้แต่เส้นทางที่มีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมาก เหมือนเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน และผูกขาดกิจการรถเมล์ ดูแล้วไม่น่าโปร่งใสครับ ขอบคุณครับ
วันที่สร้าง : 27 ก.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือติดต่อสอบถาม ขอคำแนะนำ/ปรึกษาได้ที่สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ท. 1206 ครับกระดานถามตอบที่ 62

เรื่อง : กรณีร้องการทุจริตปปชจะเก็บข้อมูลผู้ร้องเป็นความลับหรือไม่

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 14 ก.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อสอบถาม ขอคำแนะนำ/ปรึกษาได้ที่สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ช. 1205 ครับกระดานถามตอบที่ 63

เรื่อง : กรณีปปชเรียกสอบพยานเพิ่มเราเป็นผู้ร้องไม่สะดวกให้การทางโทรศัพท์ได้ไหมครับ

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 14 ก.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อสอบถาม ขอคำแนะนำ/ปรึกษาได้ที่สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ช. 1205 ครับกระดานถามตอบที่ 64

เรื่อง : ผลประโยชน์ทับซ้อน

รายละเอียด : กรณีนายกรับโอนย้ายปลัดคนใหม่ และมีผู้รับเหมาเป็นพี่ชายปลัดอบต.คนดังกล่าวถือเป็นผลประโยชน์ทับท้อนหรือไม่
วันที่สร้าง : 5 ก.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อสอบถาม ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หรือขอคำปรึกษาแนะนำได้ที่ สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ท. 1206 ครับกระดานถามตอบที่ 65

เรื่อง : การก่อาร้าง

รายละเอียด : มีโครงการก่อสร้างที่เป็นขนาดใหญ่ผู้บริหารชุดก่อนก่อสร้างไว้ต่อมาผู้บริหารชุดใหม่ปฏิเสธการตั้งงบสร้างต่อโดยแจ้งว่าไม่มีนโยบายทำงานต่อจากผู้บริหารคนเดิมเรื่องนี้มีทางชี้แนะไหมเนื่อจากประชาชนรอใช้ประโยชน์ขอบคุณคะ
วันที่สร้าง : 1 ก.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อสอบถาม ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หรือขอคำปรึกษาแนะนำได้ที่ สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ท. 1206 ครับกระดานถามตอบที่ 66

เรื่อง : การงดการตั้งงบก่อสร้างงานต่อ

รายละเอียด : ด้วยผู้บริหารชุดเดิมได้ก่อสร้างงานโครงสร้างไว้แต่เป็นงานขนาดใหญ่เลยวางโครงการไว้หลายปีต่อมาผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารงานแต่มิได้ตั้งงบประมาณสำหรับการก่อสร้างโครงการดังกล่าว การกระทำดังกล่าวผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือใครสืบเนื่องจากประชาชนสงสัยว่าทำไหมไม่มีการสร้างต่อ
วันที่สร้าง : 30 ส.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อสอบถาม ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หรือขอคำปรึกษาแนะนำได้ที่ สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ท. 1206 ครับกระดานถามตอบที่ 67

เรื่อง : ข้อสอบการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : คำถามกับตัวเลือกในข้อสอบบางข้อดูคลุมเคลือ ไม่ชัดเจนครับ โดยเฉพาะเรื่องกฎมายอาญาว่าด้วยเรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเรื่องที่ถามลำดับ CPI ของไทย ช่วงปี 61-64 ที่ตัวเลือกบอกว่า ลำดับตำลงเรื่อยๆ กับ อันดับสูงขึ้นเรื่อยๆ นี่ต้องมองจากมุมไหน
วันที่สร้าง : 29 ส.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : สำหรับคำถามที่ถามลำดับ CPI ของไทย ช่วงปี 61-64 ที่ตัวเลือกบอกว่า อันดับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ดูจากผลคะแนนครับ หากคะแนนยิ่งน้อย อันดับก็จะยิ่งสูงขึ้น ประเทศนั้นจะมีการคอร์รัปชัน แต่หากคะแนนยิ่งมาก อันดับก็จะยิ่งน้อย ประเทศนั้นจะโปร่งใส ไม่มีการคอร์รัปชัน สำหรับข้อกฎหมายอาญา หากท่านสงสัยประเด็นคำถามใดโปรดติดต่อที่หมายเลข 0850705912 ขอบคุณครับกระดานถามตอบที่ 68

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ควรให้มีการสอบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ข้อสอบยากมากค่ะ
วันที่สร้าง : 28 ส.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : สำหรับท่านที่ทำข้อสอบ หลักสูตร "เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต" ไม่ผ่าน สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ขยายระยะเวลาและจำนวนครั้งในการทำข้อสอบเพิ่มเติมแล้ว และจะแจ้งให้ท่านเข้ามาสอบใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะจัดส่งรายละเอียดไปทาง E-mail ที่ท่านได้สมัครไว้ ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ขอบคุณครับกระดานถามตอบที่ 69

เรื่อง : หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ทำข้อสอบ post test หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ผ่านแล้วในครั้งที่ 4 พอกด close แล้วระบบไม่บันทึกข้อมูลการสอบผ่าน แต่มีการถ่ายรูปหลักฐานว่าสอบผ่านแล้ว จะทำอย่างไรได้บ้าง
วันที่สร้าง : 28 ส.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 70

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ทำข้อสอบ post test หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ผ่านแล้วในครั้งที่ 4 พอกด close แล้วระบบไม่บันทึกข้อมูลการสอบผ่าน แต่มีการถ่ายรูปหลักฐานว่าสอบผ่านแล้ว จะทำอย่างไรได้บ้าง เพราะเมื่อสอบใหม่ข้อสอบก็เปลี่ยนและระบบบันทึกแต่ว่าไม่ผ่าน
วันที่สร้าง : 28 ส.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 71

เรื่อง : การเรียนออนไลน์

รายละเอียด : เพื่่อเป็นหลักฐานการเข้าเรียนออนไลน์ และนำใบประกาศไปประกอบตัวชี้วัด จะขอสอบซ่อมได้ไหมค่ะ
วันที่สร้าง : 20 ส.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 72

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ข้อสอบยากมากค่ะ ขอเสนอแนะให้ไม่จำกัดจำนวนการทำข้อสอบ 5 ครั้ง แล้วไม่ผ่าน หรือควรให้เข้าเรียนใหม่และเข้าทำแบบทดสอบใหม่ได้
วันที่สร้าง : 19 ก.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : สำหรับท่านที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งมีจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (2) หลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต และ (3) หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต กรณีที่ท่านสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 1 - 15 ก.ย. 65 สำนักงาน ป.ป.ท. จะแจ้งให้ท่านสามารถเข้ามาทำข้อสอบได้อีก หลักสูตรละ 2 ครั้ง ครับกระดานถามตอบที่ 73

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ถ้าสอบท้ายบทจำนวน5ครั้งแล้วไม่ผ่าน สามารถเข้าเรียนใหม่และเข้าทำแบบทดสอบใหม่ได้ไหม
วันที่สร้าง : 15 ก.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม "หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต" ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 74

เรื่อง : การทุจริตของบุคลากรของรัฐ

รายละเอียด : สวัสดีครับ ผมขอสอบถามหน่อยครับ ถ้าเราได้รับข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานว่า มีบุคคลในหน่วยงานราชการที่มีตำแหน่งสูง ให้เจ้าหน้าที่โอนเงินของหน่วยงานเข้าบัญชีของตน แล้วใช้เงินนั้นไปทำธุรกรรมที่ดินที่ต่างจังหวัด เราได้ข้อมูลมาแบบนี้ แต่เราไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดเขา ในส่วนนี้ถ้าเราไม่มีหลักฐาน ทางสำนักงาน ปปท.สามารถที่จะตรวจสอบทางการเงินเอาความผิดได้หรือไม่ครับ
วันที่สร้าง : 6 ก.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ในกรณีนี้ ท่านสามารถแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน หรือขอคำแนะนำ/ปรึกษา ได้ที่สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ท. 1206 ครับกระดานถามตอบที่ 75

เรื่อง : ป.ป.ท. และ ศอตช.

รายละเอียด : ป.ป.ท. และ ศอตช. คือหน่วยงานเดียวกันหรือไม่ บทบาทอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง
วันที่สร้าง : 14 มิ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : “ศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ” หรือเรียกโดยย่อว่า “ศอตช.” ถูกจัดตั้งขึ้นภายในสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ทําหน้าที่เป็นองค์กรอํานวยการระดับชาติในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนและรวดเร็ว รวมทั้งเป็นกลไกในการตรวจสอบและกลั่นกรอง รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบของส่วนราชการกรณีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการอํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานที่เป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ ศอตช.กระดานถามตอบที่ 76

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ขอให้เปิดระบบให้ข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมได้ด้วย เนื่องจากในระบบการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมไม่มีช่องให้เลือกข้อมูลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้
วันที่สร้าง : 9 มิ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ให้เลือกข้อมูลหน่วยงาน เป็นกระทรวงมหาดไทย แล้วเลือกหน่วยงาน เป็น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อมาให้เลือกจังหวัดที่ตั้งของ หน่วยงานผู้สมัครครับ ซึ่งระบบจะไม่ได้เขียนว่า เป็น อบจ. หรือ อบต. ไหน เพียงแต่จะเก็บข้อมูลแค่ชื่อกระทรวง กรม และจังหวัดที่ผู้สมัครทำงานอยู่ครับกระดานถามตอบที่ 77

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ขอให้เปิดระบบให้ข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมได้ด้วย
วันที่สร้าง : 9 มิ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต" ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670 ต่อ 1406-1407 ครับกระดานถามตอบที่ 78

เรื่อง : สำนักงาน ป.ป.ท.มีกี่สำนักกอง

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 1 มิ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : 22 สำนัก/กอง 3 หน่วยงานขึ้นตรงกระดานถามตอบที่ 79

เรื่อง : อายุหน่วยงาน

รายละเอียด : สำนักงาน ป.ป.ท. ก่อตั้งมาแล้วกี่ปี
วันที่สร้าง : 1 มิ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : 14 ปีกระดานถามตอบที่ 80

เรื่อง : ช่องทางการติดต่อ ป.ป.ท. ทำไงได้บ้างคะ

รายละเอียด : รบกวนขอช่องทางการติดต่อ
วันที่สร้าง : 26 พ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : สายด่วน ป.ป.ท. 1206 ครับกระดานถามตอบที่ 81

เรื่อง : สำนักงาน ป.ป.ท. เกี่ยวกับอะไร

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 17 พ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ความเป็นมา 1. ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลมีภารกิจโดยตรงในการป้องกันปราบปรามการทุจริตของบุคลากรในภาคราชการ แต่รัฐบาลกลับขาดเครื่องมือโดยตรงที่จะแก้ไขปัญหานี้ แม้ ป.ป.ช. จะมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับและสามารถดำเนินการได้ดีในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากภารกิจหน้าที่ดังกล่าวทำให้ ป.ป.ช. มีเรื่องในความรับผิดชอบจำนวนมากเกินกำลังและขนาดขององค์กร ทั้งยังเป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลมิได้รับผิดชอบ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2544 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2545 และวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ให้มีการจัดตั้งองค์การฝ่ายบริหารเพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 กระทรวงยุติธรรมก็ได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 2. โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 250 (3) ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่เฉพาะไต่สวนและวินิจฉัยการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง หรือข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการในระดับต่ำกว่าที่ร่วมกระทำความผิดกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว หรือกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือที่กระทำความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดำเนินการด้วย จึงส่งผลให้การกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าผู้อำนวยการกองไม่อยู่ในอำนาจของ ป.ป.ช. และยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ กระทรวงยุติธรรมจึงได้ปรับปรุงร่างกฎหมายที่ได้เสนอตามข้อ 1.1 ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และคณะรัฐมนตรีก็ได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบเป็นกฎหมาย 3. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 21 ก ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 อันเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดโครงสร้างองค์กรฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อไปกระดานถามตอบที่ 82

เรื่อง : สำนักงาน ป.ป.ท. เกี่ยวกับอะไร

รายละเอียด : ภารกิจสำนักงาน
วันที่สร้าง : 17 ม.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ภารกิจสำนักงาน ป.ป.ท. ประกอบด้วย 3 ภารกิจหลัก 1. ด้านการปราบปราม 2. ด้านการป้องกัน 3. ด้านการป้องปราม