ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

ลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  ณฐพร สิทธิชัย

            ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท.เขต 8

            สำนักงาน ป.ป.ท.


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นายจงเจิด นาไร

            ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

            สำนักงาน ป.ป.ท.


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  ว่าที่ ร.ท.เจนรบ พละเดช

            ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ รรท.ผอ.กปก.

            กปก. ป.ป.ท.


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง

            

            


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  MR.Thitipong Khaewnthaisong

            

            


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นางณัชชา เครือศุภมาศ

            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

            สำนักงาน ปปง.


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร

            นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ

            สำนักงาน ป.ป.ท.


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นายณฐรัช พรหมแสนปาง

            

            


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นางสาวจันทร์เพ็ญ แถวโนนงิ้ว

            เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

            สำนักงาน ปปท.


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  ด.ญ.กฤศณา หัสดิน

            หัวหน้าห้องม.39

            โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นางสาวหนึ่งฤทัย หัสดิน

            

            


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  ด.ช.ธัชพล ก้อนทอง

            

            


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  ด.ช.นิติพัฒน์ ก้อนทอง

            

            


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  มนัสวัลย์ ก้อนทอง

            นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

            สำนักงาน ป.ป.ท.


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นายจานิกร วรรณกูล

            นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

            สำนักงาน ปปท.เขต 9


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นางสาวกฤตพร ใจโฮ้ง

            นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

            กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน ป.ป.ท.


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นายณฐรัช พรหมแสนปาง

            

            


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  ธันย์นภัทร ศรีนันทา

            นักจัดการงานทั้วไปชำนาญการ

            ปปท.เขต 4


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นายสัมพันธ์ บุญเลิศ

            นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

            กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นายพุธพงษ์ อุดมผล

            นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

            สำนักงาน ป.ป.ท.


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  โสฬส เมฆอาภา

            นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ

            ปปท. เขต 2 (จังหวัดชลบุรี)


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นายอภิรัีกษ์ ลางหล้า

            นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

            สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 2


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นายสามารถ ชัยขรรค์เมือง

            นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

            ปปท.เขต 2


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นางสาวอำไพ หนูแก้ว

            นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ

            กรมเจ้าท่า


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นางสาวรชยา ถนอมกุลบุตร

            นักวิชาการยุติธรรม

            สำนักงาน ป.ป.ท.


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นางสาวนวลหง เดคำกาศ

            นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

            ปปท.เขต 2


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นายชาญชัย ทองระอา

            พนักงานขับรถยนต์

            สำนักงาน ปปท. เขต 2 ชลบุรี


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นางสาวกรรยา พานทอง

            นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

            ปปท.เขต 2


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นางสาวเขมณัฏฐ์ บัวอยู่

            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

            สำนักงาน ปปท. เขต 2 ชลบุรี


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  พ.ต.ต.อนุเทพ อุทุมพร

            นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

            ปปท.เขต 2


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นางสาวกรรยา พานทอง

            นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

            ปปท.เขต 2


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นายกานต์ กล้าตลุมบอน

            นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

            สำนักงาน ป.ป.ท.


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นางสาวจันทร์เพ็ญ แถวโนนงิ้ว

            เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

            สำนักงาน ปปท.


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  จำลักษ์ กันเพ็ชร์

            รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

            จังหวัดลำปาง


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นางนรินยา สุภาพพูล

            นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

            สำนักงาน ปปท. เขต ๗


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นายยงค์ และนางหนูเอื้อน ช่างคิด

            -

            พสกนิกร


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นายอานันท์ มากบัวแก้ว

            นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

            สำนักงาน ป.ป.ท.


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  อรทัย เพชรสันทัด

            นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

            สำนักงาน ป.ป.ท.


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นางสาววันนา วิลุนระพันธ์

            นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

            สำนักงาน ป.ป.ท.


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นางสุกัญญา สุขใส และครอบครัว และครอบครัวช่างคิด

            นักวิชาการพัสดุ

            สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 8


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นางสาวปิยนุช จันทน์สุคนธ์

            นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

            กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------   นายสิงหา พรมเพ็ง

            นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

            กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  พ.ต.ท.สราวุธ คำเหลือง

            นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

            สำนักงาน ป.ป.ท.


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

-------  นางอุรารัตน์ คงเกลี้ยง

            นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

            กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.